Cmentarz Wojskowy Powązki

Wspieramy Ciebie w Upamiętnianiu Twoich Bliskich

Regulamin

Zasady użytkowania i polityka prywatności

Otwieranie stron internetowych serwisu internetowego KwiatyPowazki.pl zwanego dalej "KwiatyPowązki" jest równoznaczne z zaakceptowaniem następujących warunków regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie masz prawa korzystać z tej witryny. Warunki dotyczą stron w internetowej domenie "KwiatyPowazki.pl" oraz realizowanych zamówień na produkty właściciela KwiatyPowązki.

1. REALIZACJA SPRZEDAŻY

Złożenie zamówienia jest możliwe drogą internetową.

Nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej.

Istnieje możliwość odbioru kwiatów przy Cmentarzu Wojskowym "Powązki" w Warszawie w umówionym terminie. Kwiatypowązki nie prowadzą stałego punktu sprzedaży przy Cmentarzu.

Złożenie przez użytkownika - zwanego dalej również zamawiającym - zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z właścicielem KwiatyPowązki umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu i formularza zamówienia, i telefonicznej rozmowy. KwiatyPowązki mogą wprowadzić modyfikacje do zamówienia po uprzedniej konsultacji z zamawiającym.

Usługa Pielęgnacji Grobu. Zamawiający oświadcza, że posiada zgodę rodziny zmarłego na zlecenie wykonania usługi pielęgnacji grobu. KwiatyPowązki weryfikuje przesłane zamówienie. Weryfikacja pozwala między innymi na identyfikację grobu. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest po weryfikacji. Zamawiający dokonuje płatności w ciągu 3 dni, brak wpłaty po tym terminie powoduje anulację zamówienia. Usługa pielęgnacji grobów wykonywana jest od następnego, kalendarzowego miesiąca licząc od daty wpłynięcia należności lub od innej daty uzgodnionej z zamawiającym. Okresem rozliczeniowym jest kalendarzowy miesiąc. Pakiet „Ku Pamięci” realizowany jest co miesiąc. KwiatyPowązki bierze odpowiedzialność za jakość wykonania usługi tylko w dniu wykonania usługi. KwiatyPowązki nie monitorują czystości grobów, lecz wykonują usługę tylko w określone dni. Rozszerzona Pielęgnacja to: zamiatanie, mycie, usuwanie śmieci i zużytych dekoracji. Pielęgnacja nie obejmuje ogrodniczych prac oraz z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Pielęgnacja dokonywana jest cztery razy w miesiącu. Niektóre pielęgnacyjne prace mogą nie zostać wykonane w wyniku warunków atmosferycznych, np. mycie w trakcie mrozu. KwiatyPowązki zastrzega sobie prawo niewykonywania usług pielęgnacji w styczniu i lutym, za co zamawiający nie są obciążani finansowo, a okres realizacji usługi jest odpowiednio przedłużany. Pakiet „Ku Pamięci” zawiera jedną kwiatową kompozycję. Zamawiający na własne życzenie może zmienić rodzaj kompozycji z naturalnej, na sztuczną lub ze sztucznej na naturalną w kolejnym miesiącu lub miesiącach. Pojedynczy grób to usypana mogiła, pomnik, płyta lub nagrobek o maksymalnej szerokości 100cm. Podwójny grób to płyta lub nagrobek o szerokości między 100 a 200cm. Grobowiec to płyta lub nagrobek o szerokości przekraczającej 200cm. Usługi nie są realizowane dla innych rodzajów grobowców. Przed zakończeniem wykupionego okresu realizacji usługi, Zamawiający ma prawo przedłużenia okresu wykonywania usługi ostatnio zakupionego pakietu „Ku Pamięci” o kolejne miesiące. Długość terminu przedłużenia zależy od wartości wpłaty za przedłużenie. Wartość wpłaty może być równa jednemu miesiącu lub jego wielokrotności, zgodnie z ofertą. Brak wpłaty za przedłużenie oznacza anulację przedłużenia i rezygnację z usługi. KwiatyPowązki mają prawo do rezygnacji z przedłużenia usługi.

Zamawiający upoważnia właściciela KwiatyPowązki do wystawienia faktury bez podpisu zamawiającego i zgadza się na otrzymywanie jej w formie elektronicznej. Zamawiający zgadza się na otrzymywanie wezwań do zapłaty drogą elektroniczną.

Zamówienie realizowane jest przez KwiatyPowązki po otrzymaniu całej należności od zamawiającego.

Z uwagi na charakter produktów wykorzystywanych do realizacji zamówienia, jak np. kwiaty i usługa pielęgnacji, bezkosztowa anulacja zamówienia może być niemożliwa.

Prawo do reklamacji z tytułu wad produktu lub usługi przysługuje zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty zakupu.

Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przedstawienie do KwiatyPowązki pisemnego wniosku reklamacyjnego z opisem wady oraz przedstawienie kserokopii dowodu zakupu produktu lub usługi.

Dostarczenie reklamowanego produktu do KwiatyPowązki następuje na koszt zamawiającego.

KwiatyPowązki rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu i przedłożenia wniosku przez zamawiającego.

W przypadku stwierdzenia przez KwiatyPowązki, iż zgłoszone wady wynikają z winy KwiatyPowązki, produkt zostanie naprawiony.

W przypadku stwierdzenia, iż zgłoszone wady wynikają z winy zamawiającego (na skutek nieprawidłowego użytkowania lub przechowywania produktu) reklamacja nie będzie uwzględniona.

Oferowane przez KwiatyPowązki produkty są wytwarzane ręcznie, dlatego poszczególne egzemplarze mogą różnić się od tych prezentowanych na stronie internetowej KwiatyPowązki pod względem odcienia, faktury, wzoru – co nie stanowi wady produktu.

2. INNE POSTANOWIENIA

KwiatyPowązki posiada prawo do zmiany warunków w każdej chwili bez uprzedniego powiadomienia. Zawartość stron internetowych KwiatyPowązki jest dostarczana na zasadzie "jaka jest" oraz "taka jak dostępna". KwiatyPowązki nie gwarantuje, że jego strony internetowe będą działać nieprzerwanie i bezbłędnie.

KwiatyPowązki zastrzega sobie prawo do zmiany tych stron lub cofnięcia prawa dostępu do nich w każdej chwili. Nie udziela się żadnego rodzaju gwarancji bezpośrednich ani dorozumianych, w tym między innymi gwarancji dotyczących tytułu lub nienaruszania przepisów ani też dorozumianych gwarancji możliwości sprzedaży lub odpowiedzialności do określonych celów w związku z dostępnością, dokładnością, rzetelnością lub zawartością tych stron. KwiatyPowązki nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wtórne szkody, utracone zyski lub przerwy w działalności wynikające z używania lub niemożności użycia stron, nawet jeśli poinformowano użytkownika o możliwości wystąpienia takich szkód.

Informacje prezentowane na stronach KwiatyPowązki nie są ofertą w myśl kodeksu cywilnego RP. Zamawiający będący firmą lub inną organizacją nabywającą płatny lub bezpłatny produkt, usługę KwiatyPowązki zezwala na wykorzystywanie logo zamawiającego w promocyjnych materiałach KwiatyPowązki i oznaczanie tegoż logo jako klienta, użytkownika, uczestnika usług KwiatyPowązki.

W celu ułatwienia dostępu KwiatyPowązki może umieszczać łącza do stron internetowych należących lub prowadzonych przez inne podmioty. Łącząc się z witryną należącą do innego operatora, należy zapoznać się z zasadami korzystania z tej witryny i zaakceptować je przed jej użyciem. Użytkownik przyjmuje też do wiadomości, że KwiatyPowązki nie ma kontroli nad zawartością takich witryn i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały tworzone i publikowane w witrynach należących do osób trzecich. Ponadto łącza do witryny nienależącej do KwiatyPowązki nie sugerują, że KwiatyPowązki popiera określoną firmę, produkty lub usługi wymieniane w tego rodzaju witrynie.

Zawartość stron internetowych KwiatyPowązki jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Reprodukcja, przekazanie, dystrybucja lub przechowywanie części lub całości tej zawartości w dowolnej formie bez uprzedniej pisemnej zgody od właściciela KwiatyPowązki jest zabronione.

KwiatyPowązki udziela zgody na przeglądanie stron internetowych KwiatyPowązki na komputerze i drukowanie kopii lub wyciągów z tych stron wyłącznie do własnego użytku; jeśli nie uzyskano pisemnej zgody od właściciela KwiatyPowązki, redystrybucja tych materiałów jest zabroniona. Poszczególne dokumenty na stronach internetowych KwiatyPowązki mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach. Dostęp do tej witryny nie powinien być interpretowany jako dorozumiane przyznanie, udzielenie lub przekazanie w inny sposób jakiejkolwiek licencji na używanie jakichkolwiek znaków handlowych umieszczonych w tej witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody KwiatyPowązki lub osób trzecich, do których one należą.

KwiatyPowązki wykorzystuje adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych geograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

KwiatyPowązki, systemy analityczne i reklamowe wykorzystane na stronach wykorzystują pliki "cookie", które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. Pliki "cookie" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika – nasz serwer i serwery naszych partnerów mogą je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wyłączenie informacji "cookies" w przeglądarce użytkownika może utrudnić korzystanie z witryny KwiatyPowązki. Pliki "cookie" są generowane przez witrynę KwiatyPowązki jak i przez usługi firm trzecich.

Witryna KwiatyPowązki posiada informacje o swoich użytkownikach. Ich podanie jest dobrowolne i potrzebne do procesów rejestracyjnych w korzystaniu z usług witryny KwiatyPowązki i do realizacji zamówień produktów KwiatyPowązki. Dane są odpowiednio zabezpieczone. Przesyłając dane kontaktowe do KwiatyPowązki użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych w celach informacyjnych, marketingowych i handlowych przez KwiatyPowązki. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez KwiatyPowązki. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia swoich danych osobowych z KwiatyPowązki.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają inne właściwe przepisy obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

Właścicielem KwiatyPowązki jest firma Artur Budkiewicz Eurezis o numerze REGON 015776335.

Regulamin opublikowano 01 stycznia 2022 roku.